خانه های چاپی با پرینتر سه بعدی

نام شرکتی با هدف ساخت خانه هایی با پرینترسهبعدی است که از منظر تأمین #مسکن برای همه در زمان افزایش تصاعدی جمعیت و عدم وجود مسکن ارزان قیمت یک راه حل به حساب می آید.
معمار ماریو کیوسینلا و شرکت WASP خانه های سه بعدی شده TECLA را ره اندازی کردند، یک نمونه اولیه برای یک زیستگاه چاپی سه بعدی در نزدیکی شهر بولونیای ایتالیا ساخته شده است 
TECLA
از منظر تأمین مسکن برای همگان در زمان افزایش تصاعدی جمعیت و عدم وجود مسکن ارزان قیمت یک راه حل به حساب می آید
TECLA
یک مدل جدید مسکن مدور است که با استفاده از مواد قابل بازیافت که از زمین های محلی بدست آمده ایجاد شده است.