طراحی بیوفیلیک

در سال گذشته، یک مفهوم جدید وارد پروژه های طراحی داخلی شده است ، طراحی بیوفیلیک به منظور حفظ سطح مشخصی از ارتباط با طبیعت شکل گرفته است و قصد دارد طبیعت را به عنوان راهی برای بهبود سلامتی ، روان و اکوسیستم با استفاده از چوب های احیا شده ، گیاهان معلق ، دیوارهای سبز و تاسیسات بزرگ سبز در معماری اضافه کند.